Защита на личните данни

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

(информация, предоставяна съгласно чл. 13 от ОРЗД) 

Вътрешни правила за мерки и средства за обработване на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ за събиране, използване и обработка на лични данни

ЗАПОВЕД за защита на лични данни

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИ 

На кого предоставяте Вашите данни 

Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново

Име и адрес на администратора на лични данни 

Име: Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 26 Тел.: 062625887, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Тел: 0879661710, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни. 

Обща информация 

В качеството си на Ваш работодател, нашата институция следва да поддържа и обработва информация, относно всеки свой служител, във връзка със съществуващото с него трудово правоотношение, както и с оглед ефективно управление на нашата професионална дейност. 

Информацията, с която разполагаме, ще бъде използвана единствено с цел осъществяване на нашата дейност в съответствие с изискванията на закона. 

Ние ще съхраняваме и използваме тази информация, за да можем да осъществяваме нормалната си служебна дейност. Също така и за да можем да реализираме съответните правоотношения с Вас по начин, който е ефективен, законосъобразен и подходящ, във всяка от изброените фази – когато кандидатствате за работа, когато работите за нашата институция, когато прекратявате трудовото си правоотношение с нас, както и след неговото прекратяване. 

Посочените фази налагат използването на информация, която да ни позволи да изпълним задълженията си по действащи трудови договори, да се съобразим с действащи изисквания на законови разпоредби, да реализираме наши легитимни интереси и да можем да се защитим юридически в случай, че възникнат процедури от подобно естество (вкл. съдебни процедури). 

Ако Вие не ни предоставите съответните данни, това може да доведе до ситуация, при която нашата институция няма да може да изпълни своите задължения. В такива случаи ние ще Ви уведомим за възможните последствия от подобно непредоставяне на информация (лични данни). 

Легитимен интерес 

Нашата институция осъществява дейност, свързана с образование и обучение. 

В тази връзка е възможно да се наложи да обработваме Ваши лични данни с цел реализиране на нашите легитимни интереси, например – осъществяване на контрол при изпълнението на Вашите трудови задължения (напр. чрез система за контрол на достъпа), осъществяване на охрана и контрол над собствеността на институцията (чрез видеонаблюдение) и др. 

Възможно е също така да извършваме наблюдение на използването на Ваши служебни електронни устройства (компютър, телефон) отново във връзка с изпълнението на Вашите трудови задължения, както и във връзка с осъществяване на контрол на разходите при използване на служебен телефон, когато това е приложимо. 

Естеството на нашия легитимен интерес в тези случаи произтича от създаването на предпоставки за спазване и изпълнение на действащите трудови правоотношения, както и прилагане на мерки за финансов контрол и осигуряване на безопасност на работното място — по отношение на хора, материална база и ресурси. 

Институцията няма да обработва Вашите данни в случаите, когато посочените легитимни интереси не биха могли да имат приоритет пред Вашите собствени интереси. 

Обхват на личните данни (информацията). Основания (Изпълнение на законово задължение и съгласие). 

По-голямата част от информацията, с която разполагаме, ще ни бъде предоставяна от Вас лично. 

Възможно е част от информацията да бъде създадена в процеса на работата и да произлиза от други източници (напр. при атестация от Ваш директен ръководител, след преминаване на курсове за повишаване на квалификацията и др.). 

Информацията, която съхраняваме, включва: Ваши документи за кандидатстване за работа, Вашия трудов договор и приложенията и/или измененията към него, кореспонденция, отнасяща се до Вас – вътрешна (напр. свързана с промяна на длъжност, заплата и др.) или външна (напр. когато се предоставят удостоверения пред трети лица), информация необходима за изплащане на трудовото Ви възнаграждение, данни за контакт, информация във връзка с ползване на отпуски по реда на Кодекса на труда (вкл. болнични), информация, свързана с кариерното Ви развитие в нашата институция (вкл. обучения, атестации и др.), допълнително материално стимулиране, информация за наложени дисциплинарни наказания. 

Като част от нашата дейност — Вие (Вашето име и позиция) и Ваши служебни контакти (като телефон, e-поща) могат да бъдат предоставяни на трети лица (например родители на ученици), с цел ефективно изпълнение на Вашите служебни задължения. В този смисъл те се считат за служебни контакти. 

При необходимост е възможно да съхраняваме информация, свързана с Вашето здраве. Тя може да бъде използвана с цел изпълнение на наши задължения, свързани с прилагане на мерки за безопасни и здравословни условия на труд, както и с цел изпълнение на задължения, произтичащи от социалното, здравното или пенсионното законодателство (напр. заплащане на осигуровки, болнични и т.н.). 

Ваши лични данни, включващи ЕГН, адрес, имена, трудов стаж, трудово възнаграждение, месторождение, образование, квалификация, могат да се обработват и предоставят на Министерството на образованието и науката, регионално управление на образованието, общинска администрация (ако е приложимо) посредством използвани за целта електронни информационни системи. 

В случай, че се наложи да обработваме специални категории данни: напр. членство в синдикални организации или биометрични данни, ние винаги ще правим това, след сме получили Вашето изрично съгласие за съответната дейност, освен ако това не се изисква по закон или ако данните са необходими, за да се опази и защити Вашето здраве, в случай на спешност. 

Във връзка с изпълнение на задължения, произтичащи от Кодекса на труда ние може да съхраняваме информация за Вашата синдикална принадлежност. 

Когато ние обработваме данни, въз основа на Ваше съгласие, Вие винаги имате право да го оттеглите във всеки един момент. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

Така например при кандидатстване за работа при нас — Вие ни предоставяте съответната информация въз основа на Ваше съгласие. Данните на кандидатите са достъпни само за комисията, която извършва подбора и се използва само а целите му. При процедурата могат да се създават протоколи за класиране на кандидатите, които съдържат само трите Ви имена. 

На кого предоставяме Вашите лични данни 

Като правило ние не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаи, които са изрично посочени тук. 

Информация за Вас може да бъде предоставена на трети лица, ако сме юридически задължени да го направим или ако трябва да изпълним наше договорно задължение: НАП, НОИ, служба за трудова медицина, банки, застрахователни и пенсионни дружества, както и пред одитори и ревизиращи органи. (напр. във връзка с изплащане на заплата, внасяне на социални или здравни осигуровки, Ваше участие в обучения и др.). 

Възможно е да предоставим Ваши данни на органи или институции в сферата на образованието: МОН, РУО, общинска администрация, висши учебни заведения). 

Възможно е да заснемем Ваши снимки като участващи в учебния процес, в конференции и мероприятия. Тези снимки могат да бъдат публикувани в интернет страниците на ПГ по моден дизайн, гр.Велико Търново.

Срок, за който ще се съхраняват Вашите лични данни 

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас. 

Лични данни, обработвани въз основа на наш легитимен интерес се съхраняват, както следва: видеозаписи за 30-дневен срок след извършването им. 

Лични данни, обработвани по силата на законова разпоредба, се съхраняват за срока, предвиден в съответния нормативен акт. 

Лични данни, обработвани във връзка с Ваше кандидатстване за работа се съхраняват за срок 30 календарни дни. 

Други лични данни, обработвани от нас и непопадащи в горните категории, се съхраняват за срока на съществуващото трудово правоотношение между Вас и нашата институция. 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция 

Нашата институция не предава Вашите данни към трета държава или на международна институция. 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни 

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас: 

1. Достъп до личните Ви данни.

2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.

3. Ограничаване на обработването им.

4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни. 

5. Преносимост на данните. 

В случай, че сте предоставили съгласие за обработване на личните данни, Вие имате право да оттеглите това съгласие, като това не се отразява на законосъобразността на обработването до момента на оттегляне на съгласието. 

Правото на жалба до надзорен орган 

ВИЕ имате право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg). 

Автоматизирано вземане на решения

Нашата институция не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

 

Директор: Боряна Мочева

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ 

 

На кого предоставяте Вашите данни 

Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново 

Име и адрес на администратора на лични данни 

Име: Професионална гимназия по моден дизайн, гр.Велико Търново 

Адрес: гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска“ № 26 Тел.: 062625887, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни: 

Тел: 0879661710, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

В случай, че имате въпроси или желаете да получите допълнителна информация, моля обърнете се към нашето длъжностно лице по защита на личните данни. 

Каква информация обработваме 

Във връзка с осъществяване на образователния процес в ПГ по моден дизайн, гр.В.Търново, ние събираме следните категории данни: 

1. Лични данни на ученика — ЕГН, имена, адрес, гражданство, месторождение.

2. Здравна и медицинска информация (вкл. личен лекар, здравно-профилактични карти, заболявания, наличие на трайни увреждания и др.). 3. Информация за специални образователни потребности на лицата.

4. Информация за присъствие, отсъствия (причини за отсъствието) и успех оценяване) на ученика.

5. Информация за полагане на изпити (национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, олимпиади, състезания, конкурси и др.).

6. Информация за издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства, ученически книжки и ученически лични карти.

7. Информация, необходима за предоставяне на стипендии.

8. Информация за здравно осигуряване (за лица над 18 г.) и данни за родители и деца във връзка с предоставяне на социално подпомагане.

9. Данни за родители — име, телефон, ЕГН, месторабота, адрес и др.

10. Информация за членовете на обществения съвет – трите имена, адрес, месторабота, телефон, e-mail;

11. Информация за получени дарения. 

12. Фото и видеоматериали, включително снимки на учениците за техни досиета или документи. 

За какво обработваме Вашите лични данни 

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да Ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни. 

Ако основанието, на което обработваме Вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на Вашите данни. 

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще Ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме Вашата информация. 

На основание законово задължение 

В повечето случаи ние обработваме съответните лични данни на базата на законово задължение, произтичащо от приложимата правна уредба (Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за професионалното образование и обучение, Закон за семейните помощи за деца, 330 и КСО и подзаконови нормативни актове, произтичащи от тях: държавни образователни стандарти, ППЗСПД и приложимото законодателство, свързано с предоставяне на образователни услуги, както и легитимния интерес на гимназията за изпълнение на дейността си и опазване живота и здравето на пребиващите в гимназията). 

Това включва лични данни на ученици и в определени случаи на техните родители, свързани с: 

1. Прием на ученици.

2. Преместване от една образователна институция в друга.

3. Полагане на изпити (вкл. осъществяване на видеонаблюдение при провеждане на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити).

4. Присъствие (отсъствия) и оценки (успех) — информация, която се представя или изготвя в хода на обучителния процес.

5. Основна здравна/медицинска информация за ученика (вкл. здравно-профилактични карти и информация за личен лекар). 6. Специални образователни потребности на ученика.

7. Предоставяне на стипендии.

8. Издаване на документи, свързани с качеството на лицето – ученическа книжка, ученическа лична карта.

9. Издаване на дипломи, удостоверения, свидетелства.

10. Здравни осигуровки на лица над 18 години.

11. Поддържане на досие на ученика, включително със снимка.

12. Информация за получени дарения (данни на дарителите);

13. Участие в извънкласни и представителни мероприятия, свързани с дейността на училището.

14. Участие в международни проекти. 

Това са данни, които в повечето случаи са необходими за осъществяване на образователния процес в институцията. 

В определени случаи това са данни, които са необходими за осигуряване на подходяща и здравословна среда в училището. 

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения 

Във връзка със сключването и/или изпълнението на договор, следва да бъдат предоставени данни на ученик и родители. 

Ние можем да използваме предоставените от Вас данни с цел предоставяне на съответната услуга. 

На основание съгласие 

В повечето случаи ние обработваме Вашите данни във връзка със законово задължение, което изисква от нас да получим или да съхраняваме определена информация за ученика. 

В случай, че липсва законово задължение е възможно да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на определени категории лични данни, като това може да включва: 

1. Осъществяване на определени извънкласни, допълнителни или факултативни дейности, когато данните не се събират въз основа на законово задължение (при които дейности са необходими данни за ученика и за родителя, който дава съгласие за участие в съответната дейност).

2. Осъществяване на контакт с родител в случай на спешност или във връзка с поведение на ученика (предоставят се данни за контакт на родител – e-mail, телефон, др.).

3. Реализиране на фото и видеоматериали във връзка с дейности/проекти на училището (снимки, клипове на ученици) 

Понякога може да дадете Вашето съгласие индиректно, например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим. 

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на Вашата информация за конкретна цел, ние не използваме Вашата информация по начин, който да Ви идентифицира лично. 

Ние продължаваме да обработваме информацията Ви на тази основа, докато не оттеглите Вашето съгласие или може основателно да се предположи, че Вашето съгласие вече не съществува. 

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

На основание легитимен интерес/На основание изпълнение на задача в обществен интерес. 

Може да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за Вас или за нас, както и във връзка с изпълнението на задача в обществен интерес. Извършваме видео и фотонаблюдение в сградата и около нея с цел – осигуряване на защита и сигурност за пребиваващите и защита на материалната собственост на институцията.

Получатели или категории получатели на личните Ви данни 

Това могат да бъдат: 

1. Служители на нашата институция.

2. Други организации от същия вид (други училища).

3. Организации, обработващи данни от наше име.

4. Институции в сферата на образованието – Министерство на образованието и науката, Регионално управление по образование.

5. Общинска администрация.

6. Национална агенция за приходите, служби за социални услуги и дирекция „Социално подпомагане“, Регионална здравна инспекция, както и други публични органи, когато това произтича от законова разпоредба.

7. Детска педагогическа стая, Отдел „Закрила на детето“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.

8. Организации, с които сме сключили договор или осъществяваме съвместно определена дейност (туроператори, външни курсове на територията на учебното заведение и др.). 

Предаване на данни на трета държава или на международна институция 

Ние предоставяме Вашите данни към трета държава или на международна институция във връзка с проектната дейност на гимназията или за кандидатстване за продължаване на обучението, както и за получаване на семейни помощи. 

Срок, за който ще се съхраняват личните данни 

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас: 

1. В съответствие с нашите законови задължения.

2. До изпълнение на съответната дейност, за която сте ни предоставили съгласие или за която е налице сключен договор.

3. Във връзка с възможен иск или защита в съда. 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от Вас лични данни 

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, Вие имате право да изискате от нас: 

1. Достъп до личните Ви данни.

2. Коригиране или изтриване на Ваши лични данни.

3. Ограничаване на обработването им.

4. Право на възражение срещу обработването на Вашите данни.

5. Преносимост на данните. 

Правото на жалба до надзорен орган 

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, по смисъла на приложимото законодателство.

Директор: Боряна Мочева

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню