Права и задължения

Права и задължения

Чл. 81. (1) Учениците в ПГМД имат следните права:

1. Да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. Да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. Да участват по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;

4. Да получават от учителите информация по въпросите, свързани с обучението си;

5. Да получават от учителите и други длъжностни лица информация, консултации и помощ при самостоятелната си подготовка в рамките на учебното време;

6. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности;

7. Да бъдат защитени от УР, ученическия съвет и Отдел ”Закрила на детето”, да участват, включително с присъствието на родител при решаване на въпроси засягащи техните права и интереси при накърняване на личното им достойнство и нарушаване на човешките им права;

 8. Да дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището, чрез Ученическия съвет;

9. Да избират професията;

10. Да избират между учебните предмети, предложени от училището за изучаване в избираемите учебни часове;

11. Да получават библиотечно-информационно обслужване;

12. Да ползват безплатно училищната материално - техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;

13. Да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;

14. Да участват в проектни дейности;

15. Да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите учебни часове;

16. Чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;

17. Да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността;

18. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност

19. Да получават стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на Министерския съвет и Вътрешните правила за реда и начина за отпускане на стипендии;

20. Да участват в работата на педагогическия съвет, при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици чрез Ученическия съвет;

21. Да отсъстват от учебни занятия за участие в спортни състезания, ревюта, конкурси и други с предварително писмо от спортното дружество или съответната организация резолирано от директора;

22. Да участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на учениците.

Учениците в ПГМД имат следните задължения:

1. Да изпълняват задълженията си, определени в Правилника за дейността на ПГМД;

2. Да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

3. Да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

4. Да носят личната си карта в училище извън него;

5. Да опазват МТБ и чистотата на територията на учелището. При установени щети, виновният е длъжен в едноседмичен срок да отстрани повредата или да възстанови щетата;

3. Да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. Да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества;

6. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

8. Да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

9. Да спазват правилника за дейността на училището;

10. Да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните часове;

11. Да не ползват мобилен телефон и други технически, електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

12. Преди започването на учебния час да изключат мобилният си телефон. Неизпълнението се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и подлежи на санкция по реда на същия;

13. Забранява се аудио-фото или видеозаписване на учебни занятия, освен със специално разрешение на директора на ПГМД. Осъществяването и публикуването на такива записи се счита за нарушение на Правилника за дейността на училището и ученикът подлежи на наказание.

14. Да изпълняват полагащото им се дежурство в клас;

15. Да оформят своевременно ученическата си документация - бележник, лична карта, карта за пътуване в градския транспорт и БДЖ. При изгубване, нови се издават след подаване на молба до директора;

16. Да спазват сроковете за подаване на документи за стипендия, за явяване на изпит, за ЗИП/РПП;

17. Да водят дневник по време на провеждането на производствената практика, където да отразяват дейността си по дни. Дневникът се заверява от лицето, при което ученикът работи и от учителя-ръководител на практиката;

18. Да идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия;

19. Да не пречат с действията си на учебния процес;

20. Системно да се подготвят за учебните занимания;

21. Да представят при поискване от учител или длъжностно лице, личната си ученическа книжка;

22. Да представят в срок от три дни оправдателен документ след отсъствие (мед.бележка и амбулаторен лист подписани от родител/настойник) на медицинското лице за заверка в рамките на работното време;

23. Да почукат, поздравят и поискат разрешение да останат при влизане в дирекцията, учителската стая, учебен кабинет и други административни помещения;

26. Да станат и поздравят при влизане на директор, учител или длъжностно лице в класната стая;

27. Да бъдат със спортно облекло в часа по физическо възпитание и спорт. В противен случай часът се счита за неприсъствен и в дневника се вписва неизвинено отсъствие.

28. Да присъстват в часа по ФВС, когато е освободен въз основа на Протокол от медицинска комисия;

29. Да посещават занятията по учебна и производствена практика с необходимото работно облекло. В противен случай ученикът не се допуска в часовете и му се нанасят неизвинени отсъствия;

30. Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави (без къси поли и панталони, потници с презрамки, накъсани джинси, с дрехи оголващи корема и раменете);

31. На официални празници, да се явяват в униформа, включваща: бяла блуза (риза), тъмен панталон или пола;

32. Да пазят личните си вещи, да не ги оставят без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;

33. Да се явяват пред Педагогическия съвет, комисията за противообществени прояви, Комисията за работа с деца (с потенциален) риск винаги, когато са повикани;

34. Да спазват установения Вътрешен правилник за ползване на библиотеката;

35. След завършване на учебните занятия и извънкласните форми да напуснат училището;

36. При посещение на обществени места да бъдат с придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.

(2) Неизпълнението на задълженията, предвидени в ЗПУО, в нормативните актове по неговото прилагане  е нарушение на училищната дисциплина.

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню