Квалификация на педагогическите специалисти

Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:

  • актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
  • реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
  • изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
  • удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
  • мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
  • създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
  • повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
 №    тема вид  провеждащ  дата
1  Киберсигурност за децата на България  Презантация  Н.Колева  08.06.2022
2  Нови технологии във фризьорството  Бинарен   урок  Е.Бакова,   Ем.Лазарова 15.06.2022
3

 Използване на иновативни методи за развиване на творческото   мислене,   таланта, емоционалната интелигентност на  учениците.

 беседа  Р.Даскалова 21.06.2022
4  Моето училище  Бинарен   урок

 Г.Самуилова

 Ив.Недева

28.06.2022
5  „Психо-емоционалното претоварване в учителската професия“.  беседа  М.Иванова 28.06.2022
6  „Работа с деца с множество психо-социални потребности“, обучение СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ПЕЛАГО" 31.08 - 01.09.2022 г.
7 „Обучение за работа с ГИС в среда на ArcGIS Online“ обучение „ЕСРИ-България“ ООД 31.10-01.11.2022 г.

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню