ПРОЕКТ "Образование за утрешния ден"

2020/2021 учебна година

Лого

 Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

 

2019/2020 учебна година

Лого

 

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

проект BG05M2OP001-2.012-0001 "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 ИИД - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, ръководител - ЛИЛИЯ СТАНЕВА, старши учител

 

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню