СПЕЦИАЛНОСТИ

Виктория Иванова, Х а клас - Аз избрах моята специалност - "МОДЕН ДИЗАЙН"

Денис Яланджиев, IX а - Аз избрах моята специалност "ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ"

Специалност "МОДЕН ДИЗАЙН"

Основната цел на обучението по професиятаДизайнер”, специалност Моден дизайне формирането на теоретични знания, практически умения и професионалноличностни качества.

Кандидатът за обучение по професията "Дизайнер" - трета степен на професионална квалификация, трябва да представи медицинско свидетелство, с което удостоверява, че тази професия не му е противопоказна, съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за професионално образование и обучение (ЗПОО).

ЗАВЪРШИЛИЯТ ще придобие следните ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ:

Да знае:

 • Основни правила за здравословни и безопасни условия на труд и ползване на ЛПС при работа с машини, използвани в шивашката промишленост;
 • Правата и задълженията си като участник в трудовия процес, съгласно Кодекса на труда;
 • Видове текстилни материалитехните свойства, дефекти и приложения;
 • Видове помощни материали и тяхното приложение;
 • Видове ръчни инструменти и приспособления и тяхното приложение;
 • Основни видове шевни машиниприложение;
 • Технологичната последователност за изработване на детайли от облекло, изделия с битово предназначение и основни видове раменни и поясни изделия;
 • Моделирането и конструктивните особености на видовете облекла от текстил;
 • Създаване и разчитане на скици на модели, проверка на конструктивни чертежи;
 • Видове гладачни и подлепващи съоръжения и техния принцип на действие;
 • Хронологичното развитие на модата в облеклото. Да се изяснят социалните, политическите и технологични фактори, които имат влияние върху промените в модата;
 • Да се изградят умения за създаване на връзка между структурата на костюма и пластиката на човешката фигура;
 • Комуникативен английски език;

ƒДа е придобил умения за:

 • Работа в екип, съдейства на членовете на екипа за изпълнение на конкретните задачи, да се отнася с чувство на отговорност при изпълнение на възложените задачи;
 • Да разпознава и използва текстилните и помощни материали, материали за украса, конци, копчета и други;
 • Да работи с основните видове шевни и спомагателни машини, спазвайки изискванията за техника на безопасност;
 • Да изработва детайли на облекло в съответствие с технологичните изисквания;
 • Да изработва скици и техническа рисунка на моделите;
 • Да разчита скици на модели, определя броя на детайлите на изделията и конструктивните им особености;
 • Да изработва модели на изделието, уточнява мястото, формата и големината на детайлите;
 • Да чертае основни конструктивни и моделни разработки на дамско, мъжко и дeтско облекло;
 • Да спазва нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Използване на комуникативен английски език в социалната работа;

Завършилите специалност "Моден дизайн" могат да продължат образованието си във ВУЗ или да продължат обучението си по професията, или по друга професия от направление "Изобразителни изкуства", "Дизайн" или "Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти“; Могат да постъпят на работа като дизайнери на свободна практика, в художествен колектив, в предприятие, културна институция, дизайнерско студио.

300131 5 МОДЕН ДИЗАЙН мд566

 

 

 

Професионална гимназия по моден дизайн - Велико Търново © 2020 Всички права запазени

Меню